Archive  (sold and died horses)


born color line dam family birthplace owner
23.01.2015 black Gayaz Yarum Shael Stud died 24.01.2015


   Tsair
black, 2009
 Makka
grey, 2004
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz  
2883 Pampa
2820 Melana 1083 Omar
2014 Mushmula
 Aygian
bay, 2000
1185 Jasman 1115 Yasman 9
2250 Damgia
2536 Ayran 20 1083 Omar
2154 Atlasnaya
 Yalama
bay, 1997
1280 Singapur
buckskin, 1981
918 Senagat 795 Serdar
1227 Karali
1753 Gurat 721 Kaplan
1333 Sarykush
2982 Yava
bay, 1991
967 Pudok 914 Polotli
1539 Kaplya
2511 Yakshi 949 Dornazarbek
1880 Yalma


  Tsahalprev horse next horseHalil  top Write message
Message sent