Archive  (sold and died horses)


born color line dam family birthplace
2002 black Skak Damgia Shael Stud


   Khair
buckskin, 1997
1280 Singapur
buckskin, 1981
918 Senagat 795 Serdar  
1227 Karali
1753 Gurat 721 Kaplan
1333 Sarykush
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damgia 870 Garem
1488 Giakhan
2632 Gangia
black, 1992
1038 Gaysan 7
bay, 1985
985 Daghestan 935 Yulduz
1685 Fakia
1919 Gaya 866 Vatanchi
1458 Golubka
2250 Damgia
bay, 1983
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1488 Giakhan 801 Spesivy
1252 Lachin (Kepderi)


  Kaytagprev horse next horseMansyz  top Write message
Message sent