Archive  (sold and died horses)

Sephard
(Murgab - Dargansara)


.


born color line dam family birthplace
2008 bay Posman Damgia Shael Stud


   Murgab
d.bay, 1996
1150 Gayghysyz
d.buckskin, 1988
990 Karaman 895 Kermek  
1689 Fialka
2063 Siyagul 685 Angar
1668 Siyahat
2394 Millet 6
bay, 1985
985 Daghestan 935 Yulduz
1685 Fakia
2010 Mikhmanli 910 Opal
1461 Gratsia
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot
d.buckskin, 1985
1010 Sovkhoz 2nd 871 Ghindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2250 Damgia
bay, 1983
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1488 Giakhan 801 Spesivy
1252 Lachin (Kepderi)


  Shekerprev horse next horseHasman  top Write message
Message sent