Archive  (sold and died horses)


born color line dam family birthplace owner
09.05.2003 chestnut Ghelishikli Yarum by Mrs. Grzhezyak Osotov A.


measure: 160-170-19,0   Megre
bay, 1989
985 Daghestan
buckskin, 1976
935 Yulduz 697 Ghelishikli  
1158 Gul
1685 Fakia 726 Karat
1376 Ferghezel
2375 Maya
bay, 1983
919 Sere 579 Synok
1195 Enysh
2010 Mikhmanli 910 Opal
1461 Gratsia
 Yaffa
chestnut, 1996
1301 Yakyr
bay, 1987
1017 Yanychar 919 Sere
1705 Yarum
1631 Oktava 932 Khorgos
1627 Ovodan
2982 Yava
bay, 1991
967 Pudok 914 Polotli
1539 Kaplya
2511 Yakshi 949 Dornazarbek
1880 Yalma


  Namuzprev horse next horseRabiyat  top Write message
Message sent