Hamis
(Alvan - Rursi)


                                                                                                 Inbreeding to Garem 4-3, Sabyrli 4-3, Ghindukush 4-4

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
2006 buckskin Alvan Damgia Shael Stud V. Markin


measure: 162 -190 -19,5   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Rursi
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovkhoz 2nd 871 Ghindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damgia 870 Garem
1488 GiakhanOffspring
2017

m. chest. Hamsat father - Sayvan

2016

m. bay Hikma father - Kaytag

2015

m. bl. Hamishi father - Makka

2013

m. bl. Darsi father - Sayvantop Write message
Message sent