Hamishi
(Makka - Hamis)


.

  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
13.04.2015 black Gayaz Damgia Shael Stud Shael Stud


measure: 160 - 186 - 19   Makka
grey, 2004
1166 Gayaz
perlino, 1994
1150 Gayghysyz 990 Karaman  
2063 Siyagul
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
2820 Melana
black, 1990
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2014 Mushmula 960 Muhtar
1305 Moroshka
 Hamis
buckskin, 2006
 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum
1843 Sabyrli
2538 Ayta 870 Garem
2097 Azalia
 Rursi
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damgia


  Asmatprev horse next horseTsava  top Write message
Message sent