Aldar
(Alvan - Dassi)


                                                                                                              Inbreeding to Garem 4,4 - 3


born color line dam family birthplace owner
06.04.2019 bay Alvan Damgia Shael Stud Shael Stud


   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Dassi
bay, 2011
 Sayvan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damgia 870 Garem
1488 Giakhan


  Aldarprev horse next horseDagma  top Write message
Message sent