Archive  (sold and died horses)

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
22.02.2013 buckskin El Damgia Shael Stud Shael Stud


   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Ezize
buckskin, 2008
 Shahar
cremello, 2001
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz
2883 Pampa
 Aida 1301 Yakyr
2109 Aykhanum
 Tas`ikuli
bay, 2003
 Karar 995 Kerzi
2149 Arktika 1
 Demirkhanum 1301 Yakyr
2250 Damgia


  Shirvaniprev horse next horseHagan  top Write message
Message sent