Archive  (sold and died horses)

Tsadar
(Adair - Tsaral)


.


born color line dam family
22.04.2022 bay Alvan Aykhanum


   Adair
grey, 2015
 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Ayta 870 Garem
2097 Azalia
 Maskhara
grey, 2007
 Pekhimdar  Murgab
2883 Pampa
 Sharida 1166 Gayaz
2703 Dargansara
 Tsaral
bay, 2015
 Tsair
black, 2009
 Makka 1166 Gayaz
2820 Melana
 Aygian 1185 Jasman
2536 Ayran 20
 Lilit
buckskin, 2009
 Shahar 1166 Gayaz
 Aida
 Akhbeli 1185 Jasman
2109 Aykhanum


  Ganiyarprev horse next horseAkhir  top Write message
Message sent