Daghiz
(Alvan - Daghesta)


.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
02.05.2019 bay Alvan Damgia Shael Stud Shael Stud


measure: 157 - 178 - 19   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Daghesta
black, 2014
 Gaon
buckskin, 2009
 Gazyr 1079 Melesur
2643 Ghezerli 27
 Giagali 1185 Jasman
2647 Gheli
 Rursi
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damgia


  Dagmaprev horse next horseHimma  top Write message
Message sent