• img
  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
2006 black Gazyr Aykhanum Shael Stud Shael Stud


measure: 161-190-20,0   Gazyr
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovkhoz 2nd 871 Ghindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2643 Ghezerli 27
palomino, 1991
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2187 Gvozdika 13 919 Sere
1919 Gaya
 Salimat
black, 1997
1280 Singapur
buckskin, 1981
918 Senagat 795 Serdar
1227 Karali
1753 Gurat 721 Kaplan
1333 Sarykush
2564 Almagul
bay, 1990
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2109 Aykhanum 986 Derbent
1867 Feya 2ndOffspring
2015

st. bl. Mazal father - Makka

2013

st. bl. Shirvani father - Sayvan

2011

m. bl. Zivit father - Sayvan

2010

st. bl. Zalman father - Sayvantop Write message
Message sent