News


11.07.2013

The final results of breeding programme 2013


 

The final results of breeding programme 2013

(ultra sound tested by 11.07.2013)
 
 
1. Oyun Shael, (Garant – Dubur), black.                     Adas Shael, (Sayvan – Akhbeli), buckskin.
                                                                                  Ruti Shael, (Sayvan – Rursi), black.
                                                                                  Sharida Shael, (Gayaz – Dargansara), gray.
                                                                                  Jennet Shael, (Gazyr – Almagul), black.
                                                                                  Garaly, (Garsak - Angara), black.
                                                                                   Heleney Shael, (Makka - Heva), buckskin.
                                                                                   Zalimat Shael, (Gazyr - Salimat), black.
 
2. Gaon Shael, (Gazyr – Giagali), buckskin.                 Lilit Shael, (Shahar – Akhbeli), buckskin.
                                                                                   Rursi Shael, (Melesur – Dargansara), black.
                                                                                   Yalama Shael, (Singapur – Yawa), bay.
 
3. Khazar, (Aravan – Maysa), bay.                                Narghiz Shael, (Gayaz - Al Depel), buckskin.
                                                                                    Madar Shael, (Pekhimdar - Rursi), grey.
                                                                                    Heva Shael, (Gazyr - Agiay), black.
                                                                                    Gaykhat Shael, (Garant - Giagali), chestnut.
                                                                                    Aygian Shael, (Jasman - Ayran), bay.
 
4. Alvan, (Dorkush – Ayta), bay.                                   Ezize Shael, (Shahar – Tas'ikuli), buckskin.
 
5. Khair Shael, (Singapur – Dargansara),                       Yafit Shael, (Sayvan – Yayran), chestnut.
                      buckskin.
 
6. Kaytag Shael, (Gayaz – Almagul), gray.                      Giagali Shael, (Jasman – Gheli), buckskin.
                                                                                     Aida Shael, (Yakyr - Aykhanum), buckskin.
                                                                                     Asiili Shael, (Jasman - Ayran), bay.
                                                                                     Dargansara, (Polot - Damgia), bay.
                                                                                     Hagada Shael, (Gazyr - Aida), black.
 


  back to list
Write message
Message sent