Publications


24.10.2020

Breeding - 2021Gaon        
Gazyr – Ghezerli 1 Darsi Sayvan – Hamis Damgia 5-4, Garem 6,5-4
  2 Hessa Sayvan – Heleney Gazyr 4-2, Garem 4-5,
  3 Hamishi Makka – Hamis Omar 4-4, Garem 6,5-5,5
  4 Heleney Makka – Heva Gazyr 3-2, Omar 5,4-4
  5 Aysis Sayvan – Hagada Gazyr 3-2, Garem 4-5,5
  6 Hamsat Sayvan – Hamis Gamgia 5-4, Garem 6,5-4
  7 Yafit Sayvan – Yayran Garem 5,4-4
  8 Hikma Kaytag – Hamis Garem 6,5-4
  9 Maskhara Pekhimdar – Sharida Garem 5-4
  10 Roya Bagia – Rursi Melesur 3-3, Garem 5,6-4,
  11 Shahada Alvan – Sharida Garem 5,4-4, Ghindukush 5-5
  12 Aychin Garant – Aygian Omar 4-4, Garem 5,5,5-5
  13 Tsava Makka – Aygian Omar 4,4-4, Garem 5,5-5,5
         
         
Mazkhar   Reserve    
Makka – Hava        
         
         
Adair        
Alvan – Maskhara 1 Akhbeli Jasman – Aykhanum Garem 6,4,4-6,4
  2 Adas Sayvan – Akhbeli Garem 5,5,4-6,4
  3 Dalit Sayvan – Giagali Garem 5,5,4-6,4
         
         
Alisher        
Alvan – Sharida 1 Daghia Kaytag – Dalit Gayaz 3-3, Garem 6,6,5-5,4
  2 Heva Gazyr – Agiay ….
  3 Ayman Makka – Ayelet Gayaz 3-3, Garem 6,6,5-5,4
  4 Aviva Gazyr – Akhbely Garem 5,5-5,4
  5 Hagana Gaon – Haghit Garem 7,5,6,6-5,4
  6 Harisa Sayvan – Heva Garem 4-5,4
  7 Dassi Sayvan – Dargansara Dargansara 2-3, Garem 4,4-5,4
  8 Saghit Sayvan – Gayhat Garem 6,6,6,4-5,4
  9 Hava Sayvan – Heva Garem 4-5,4
  10 Yagmar Gaon – Yafit Garem 6,5,6,6-5,4
  11 Asmat Makka – Akhbeli Gayaz 3-3, Garem 5,5-5,4
  12 Daghesta Gaon – Rursi Dargansara 3-3, Damgia 4,5-4, Garem 5,6,6-5,4
  13 Haya Tsair – Haghit Gayaz 4-3, Garem 7,7,5,6,6-5,4
  14 Shagum Gaon – Maskhara Sharida 3-2. Pampa 5,4-4, Garem 6,6,6-5,4
  15 Agvali Gaon – Aychin Garem 6,6,6,6,6-5,4
         
         
Gazam        
Gaon – Maskhara 1 Ayelet Sayvan – Aygian Garem 5,5,5-5,4
           back to list
Write message
Message sent