Ezzat
(Alvan - Ezize)


Akhal-Teke stallion. Prospect for top-level dressage. Sale. 

  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
29.01.2014 bay El Damgia Shael Stud sold


measure: 161 - 176 - 19,5   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Ezize
buckskin, 2008
 Shahar
cremello, 2001
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz
2883 Pampa
 Aida 1301 Yakyr
2109 Aykhanum
 Tas`ikuli
bay, 2003
 Karar 995 Kerzi
2149 Arktika 1
 Demirkhanum 1301 Yakyr
2250 Damgia

top Write message
Message sent