Archive  (sold and died horses)

Maddi
(Alvan - Madar)


Akhal-Teke mare. Races. Equestrianism. Breeding. Sale.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner price
20.03.2016 bay El Lachin Shael Stud Shael Stud 12 000 €


   Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush
bay, 1984
1063 Karasukhum 871 Ghindukush  
1543 Karasar
1843 Sabyrli 917 Sektor
1203 Kaghyz
2538 Ayta
buckskin, 1989
870 Garem 699 Gundogar
1597 Mantia 7
2097 Azalia 968 Pursat
1896 Algush
 Madar
grey, 2007
 Pekhimdar
grey, 2001
 Murgab 1150 Gayghysyz
2394 Millet 6
2883 Pampa 1048 Glazok 11
1834 Pariza
 Rursi
black, 1999
1079 Melesur 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damgia


  Tsaralprev horse next horseRasa  top Write message
Message sent