Archive  (sold and died horses)

  • img
  • img
  • img
  • img

born color line dam family birthplace owner
10.04.2010 black Garem Damgia Shael Stud Shael Stud


measure: 161-187-19,0   Sayvan
black, 2000
1189 Dialog
g.buckskin, 1986
870 Garem 699 Gundogar  
1597 Mantia 7
1764 Doka 3 897 Kizil
1821 Mekan
2938 Sonata
chestnut, 1990
1101 Turali 935 Yulduz
1685 Fakia
1856 Sudba 929 Final
1327 Saiga
 Rursi
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovkhoz 2nd 871 Ghindukush
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2703 Dargansara
bay, 1993
1095 Polot 1010 Sovkhoz 2nd
2051 Sakharnaya
2250 Damgia 870 Garem
1488 Giakhan


  Rutiprev horse next horseAdas  top Write message
Message sent