Shayha
(Halil - Shahada)


.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
14.02.2023 bay Skak Damgia Shael Stud Shael Stud


   Halil
black, 2015
 Khair
buckskin, 1997
1280 Singapur 918 Senagat  
1753 Gurat
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damgia
 Yafit
chestnut, 2010
 Sayvan 1189 Dialog
2938 Sonata
 Yayran 1248 Orlan
2991 Yanghylay
 Shahada
bay, 2017
 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum
1843 Sabyrli
2538 Ayta 870 Garem
2097 Azalia
 Sharida
grey, 2001
1166 Gayaz 1150 Gayghysyz
2883 Pampa
2703 Dargansara 1095 Polot
2250 Damgia


  Elahprev horse next horseAdis  top Write message
Message sent