Adis
(Adair - Aysis)


.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
04.04.2023 buckskin Alvan Aykhanum Shael Stud Shael Stud


   Adair
grey, 2015
 Alvan
bay, 1999
1057 Dorkush 1063 Karasukhum  
1843 Sabyrli
2538 Ayta 870 Garem
2097 Azalia
 Maskhara
grey, 2007
 Pekhimdar  Murgab
2883 Pampa
 Sharida 1166 Gayaz
2703 Dargansara
 Aysis
cremello, 2013
 Sayvan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Hagada
black, 2009
 Gazyr 1079 Melesur
2643 Ghezerli 27
 Aida 1301 Yakyr
2109 Aykhanum


  Hanouhprev horse next horseShamse  top Write message
Message sent