Shamse
(Ezis - Shagum)


.

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

born color line dam family birthplace owner
26.04.2023 grey Garem Damgia Shael Stud Shael Stud


   Ezis
bay, 2016
 Sayvan
black, 2000
1189 Dialog 870 Garem  
1764 Doka 3
2938 Sonata 1101 Turali
1856 Sudba
 Ezize
buckskin, 2008
 Shahar 1166 Gayaz
 Aida
 Tas`ikuli  Karar
 Demirkhanum
 Shagum
grey, 2018
 Gaon
buckskin, 2009
 Gazyr 1079 Melesur
2643 Ghezerli 27
 Giagali 1185 Jasman
2647 Gheli
 Maskhara
grey, 2007
 Pekhimdar  Murgab
2883 Pampa
 Sharida 1166 Gayaz
2703 Dargansara


  Adisprev horse next horseHalid  top Write message
Message sent